Schinkel Financieel Advies

Algemene voorwaarden / Leveringsvoorwaarden

Algemene voorwaarden / Leveringsvoorwaarden

Artikel 1: Algemeen

1.1  Schinkel Financieel Advies, opdrachtnemer, gevestigd Julianahof 1, 3708 VJ, Zeist, hierna te noemen “SFA”.

1.2  Cliënt of opdrachtgever. De natuurlijke of rechtspersoon aan wie SFA offerte heeft verstrekt, aanbieding heeft gedaan of met wie zij een overeenkomst heeft gesloten, hierna te noemen “opdrachtgever”.

1.3  Onder “opdracht” wordt verstaan de (mondelinge) overeenkomst van opdracht waarbij opdrachtgever aan SFA de opdracht geeft tot dienstverlening.

1.4  Dienstverlening: Alle werkzaamheden die SFA ten behoeve van de opdrachtgever verricht op het gebied van advisering over, of te bemiddelen bij het afsluiten van een financieel product.

1.5  Financieel product: De hypotheek, verzekering, spaar- of beleggingsrekening aangeboden door een financiële instelling.

1.6  Onder “Financiële instelling” wordt verstaan de bank, hypotheekverstrekker, verzekeringsmaatschappij of service provider die onder eigen naam een financieel product aanbiedt, ofwel de partij waar SFA het financieel product zal onderbrengen/bemiddelen.

Artikel 2: Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de dienstverlening en de opdracht, strekkend tot het verrichten van werkzaamheden en/of diensten door SFA, en van alle daaruit voortvloeiende en/of daarmee samenhangende overeenkomsten tussen opdrachtgever en SFA, alsmede van alle door SFA gedane aanbiedingen en/of offertes. Aanbiedingen en/of offertes van financiële instellingen anders dan vanuit SFA zijn hiervan uitdrukkelijk uitgezonderd.

2.2  Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts van kracht indien en voor zover SFA deze uitdrukkelijk en schriftelijk aan opdrachtgever heeft bevestigd.

2.3  Indien enig beding, deel uitmakend van deze algemene voorwaarden of van de opdracht, nietig zou zijn of vernietigd wordt, blijft de opdracht voor het overige deel zoveel mogelijk in stand. Het betreffende beding zal dan in overleg tussen partijen onverwijld worden vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benadert.

Artikel 3: De opdracht
3.1 Een opdracht, overeenkomst tussen SFA en opdrachtgever wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment dat SFA een opdracht schriftelijk heeft aanvaard dan wel met de uitvoering daarvan is begonnen.

3.2 SFA is bevoegd om opdrachten te weigeren, op ieder gewenst moment, zonder opgave van redenen.

3.3 Opdracht wordt (verder) uitgevoerd wanneer alle door SFA verlangde gegevens en informatie, in de vorm en op de wijze als door SFA gewenst, door opdrachtgever is verstrekt. 3.4 Opdrachtgever is gehouden ongevraagd te informeren omtrent feiten en omstandigheden die verband met de uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.

3.5 Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan SFA verstrekte gegevens en informatie.

3.6 Indien de door opdrachtgever ontvangen of verschafte informatie niet tijdig verstrekt, niet deugdelijk of niet volledig is, is SFA gerechtigd de Dienstverlening op te schorten. 3.7 SFA kan slechts ten opzichte van opdrachtgever aan de op haar rustende zorgverplichtingen voldoen als opdrachtgever steeds blijft voldoen aan hetgeen gesteld in artikelen 3.4 en 3.5.

3.8 Een opdracht aan SFA leidt tot een inspanningsverplichting, niet tot resultaatverplichting, tenzij uit de aard van de opdracht of uit hetgeen partijen zijn overeengekomen anders blijkt.

3.9 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn de door SFA opgegeven termijnen waarbinnen zij haar uiterste best doet deze te behalen, nimmer te beschouwen als fatale termijnen.

3.10 Indien opdrachtgever tijdens acceptatie van een aanbod of offerte verwijst naar bepaalde voorwaarden, zijn deze alleen van toepassing, indien SFA deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

3.11 SFA bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de dienstverlening wordt uitgevoerd. Hierbij neemt SFA de door opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht.

3.12 Het is SFA toegestaan om bij de uitvoer van de opdracht, indien nodig, gebruik te maken van derden. De kosten hiervan kunnen worden doorbelast aan de opdrachtgever, echter alleen indien dit vooraf kenbaar is gemaakt aan de opdrachtgever. Ook zal SFA bij de selectie van de betreffende derde de nodige zorgvuldigheid in acht worden genomen. SFA is niet aansprakelijk voor(toerekenbare) tekortkomingen van deze derden.

Artikel 4: Aanbiedingen/offertes en adviezen Financiële instellingen en SFA
4.1 De door financiële instellingen gedane offertes en aanbiedingen die door SFA aan de opdrachtgever worden overhandigd zijn, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is aangegeven, vrijblijvend en onder voorbehoud van acceptatie door de betreffende financiële instelling.

4.2 Aan SFA gemaakte berekeningen, welke onder andere betrekking kunnen hebben op de kosten van een financieel product, de doorwerking daarvan in de maandlasten, eventuele fiscale gevolgen, alsmede de gevolgen van het zich voordoen van omstandigheden zoals arbeidsongeschiktheid of overlijden, kunnen geen rechten worden ontleend. Deze berekeningen dienen als voorlopig en indicatief te worden beschouwd en kunnen onderhevig zijn aan tussentijdse rente – en premiewijzigingen. Pas wanneer een Financiële Instelling een offerte heeft uitgebracht welke door opdrachtgever is geaccepteerd, kan SFA een definitieve berekening van de maandlasten verschaffen.

Artikel 5: Verwerking gegevens
5.1 SFA zal de door of namens de opdrachtgever verschafte gegevens en informatie behandelen conform het gestelde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

5.2 Indien SFA voor zichzelf optreedt in een (gerechtelijke) procedure, is zij gerechtigd om de door of namens opdrachtgever verschafte gegevens en informatie alsmede andere gegevens en informatie waarvan zij bij de uitvoering van de opdracht kennis heeft genomen aan te wenden voor zover deze naar haar redelijk oordeel van belang kunnen zijn.

5.3 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming is gegeven door SFA is het de opdrachtgever niet toegestaan de inhoud van adviezen, opinies of andere al dan niet schriftelijke uitingen van SFA openbaar te maken of anderszins aan derden ter beschikking te stellen, behoudens voor zover dit rechtstreeks uit de overeenkomst voortvloeit of geschiedt om een deskundig oordeel omtrent de desbetreffende werkzaamheden van SFA in te winnen.

Artikel 6: Communicatie
6.1 In het geval opdrachtgever enig digitaal bericht aan SFA heeft verzonden mag hij er pas op vertrouwen dat dit bericht SFA heeft bereikt indien hij een bevestiging van de ontvangst daarvan, niet zijnde een automatische ontvangstbevestiging, heeft ontvangen.

6.3 Totdat opdrachtgever een adreswijziging aan SFA heeft bekend gemaakt, mag SFA erop vertrouwen dat opdrachtgever bereikbaar is op het door hem bij aanvang van de opdracht opgegeven adres, waaronder begrepen diens e-mailadres.

Artikel 7: Vergoeding
7.1 Voor de dienstverlening is Opdrachtgever aan SFA een vergoeding verschuldigd overeenkomstig de bij SFA gebruikelijke tarieven, berekeningsmethodieken en werkwijzen. Deze zijn of worden op voorhand kenbaar gemaakt. Het dienstverleningsdocument is hierbij een hulpmiddel.

7.2 De vergoeding kan geheel of gedeeltelijk deel uitmaken van een door een financiële instelling, anders dan een bij SFA in rekening te brengen bedrag. Ook kan een vast tarief worden afgesproken of er kan een service abonnement worden aangegaan.

7.3 Betaling van de vergoeding zoals bedoeld in artikel 7.1 en 7.2 kan plaatsvinden op verschillende wijzen, zoals een betaling door de notaris of een betaling middels een incassomachtiging die aan SFA of financiële instelling is verstrekt.

7.4 Facturen van SFA dienen, tenzij anders vermeldt, binnen 14 dagen na factuurdatum, door opdrachtgever te worden betaald.

7.5 Niet tijdige betaling kan tot gevolg hebben dat het verzekerde risico niet meer gedekt is of kan leiden tot executoriale verkoop van de onroerende zaak waarop een afgesloten hypotheek betrekking heeft.

7.6 SFA heeft, in geval klant in gebreke blijft, het recht tot beëindigen van het financiële product.

7.7 Alle (buiten)gerechtelijke kosten die SFA heeft in verband met de incasso van een vordering op opdrachtgever zijn voor rekening van de opdrachtgever.

7.8 Indien de kredietwaardigheid van de opdrachtgever daartoe aanleiding geeft, is SFA bevoegd de levering van haar diensten op te schorten, totdat voldoende zekerheid voor zijn betalingsverplichtingen zijn verschaft.

Artikel 8: Aansprakelijkheid van SFA
8.1 Iedere aansprakelijkheid van SFA, haar werknemers en de door SFA bij de uitvoering van de Opdracht ingeschakelde personen, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering (AVB) van SFA wordt uitgekeerd, inclusief het door SFA te dragen eigen risico. Op verzoek wordt aan belanghebbenden nadere informatie over de AVB verstrekt.

8.2 In het geval de in artikel 8.1 bedoelde AVB in een specifiek geval geen dekking verleent, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het totaal van het, ter zake de opdracht die aan de ontstane schade ten grondslag ligt, aan de opdrachtgever in rekening gebrachte honorarium. Indien SFA geen honorarium voor haar dienstverlening aan opdrachtgever in rekening heeft gebracht, is de aansprakelijkheid van SFA en de hare beperkt tot 10 procent van de door de financiële instelling aan opdrachtgever in rekening gebrachte premie.

8.3 De uitvoering van de verstrekte Opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

8.4 SFA is nimmer aansprakelijk voor schade welke door de opdrachtgever of derden wordt geleden als gevolg van onjuiste, onvolledige of ontijdige door de opdrachtgever verstrekte inlichtingen.

8.5 SFA is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, die voortvloeit uit fouten in gebruikte software of andere computerprogrammatuur, tenzij deze schade door SFA kan worden verhaald op de leverancier van de betreffende software of computerprogrammatuur.

8.6 SFA is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, die voortvloeit uit de omstandigheid dat door opdrachtgever aan SFA verzonden (email)berichten SFA niet hebben bereikt.

8.7 SFA is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, die voortvloeit uit de omstandigheid dat de opdrachtgever de aan hem in rekening gebrachte premies en/of renten voor door hem, na bemiddeling van SFA, afgesloten financiële producten, niet tijdig heeft voldaan.

8.8 SFA is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, die veroorzaakt wordt doordat de financiële instelling er niet of niet tijdig voor zorg draagt dat de voor het passeren van de hypotheekakte benodigde stukken gereed zijn en/of de geldmiddelen niet of niet tijdig bij de notaris in depot staan.

8.9 In het geval SFA adviseert omtrent of bemiddelt bij de afsluiting van financiële producten waar een belegging- en/of investeringscomponent deel van uit maakt, verschaft SFA een prognose ten aanzien van de mogelijk te behalen resultaten van het betreffende product. Dit vormt slechts een indicatie. SFA is nimmer aansprakelijk voor schade zijdens opdrachtgever of derden, die direct of indirect voortvloeit uit een (tegenvallende) waardeontwikkeling van financiële producten en/of (het tegenvallen van) resultaat, rendement, rentabiliteit e.d. van financiële producten. Voorts is VV niet aansprakelijk voor schade die wordt geleden als gevolg van fouten of onjuistheden in van derden, onder wie begrepen enige financiële instelling, afkomstige prognoses omtrent een te behalen resultaat, rendement, rentabiliteit e.d.

8.10 Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de aansprakelijkheid van SFA voor schade welke veroorzaakt is door de opzet of bewuste roekeloosheid van haar ondergeschikten.

8.11 Opdrachtgever is gerechtigd tot ontbinding van enige overeenkomst met SFA indien SFA zelfs na deugdelijke ingebrekestelling toerekenbaar in gebreke blijft, om aan haar verplichtingen jegens opdrachtgever te voldoen. Betalingsverplichtingen welke zijn ontstaan voor het tijdstip van ontbinding en/of welke betrekking
hebben op reeds geleverde diensten, dienen onverminderd door opdrachtgever te worden nagekomen.

Artikel 9: Overmacht
9.1 SFA is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien dit voor SFA redelijkerwijs niet mogelijk is ten gevolge van buiten toedoen van SFA ontstane wijzigingen in de bij het aangaan van de opdracht bestaande omstandigheden. Onder overmacht dient mede, maar niet uitsluitend te worden verstaan brand, oproer of stakingen, oorlog, uitval van computerprogrammatuur en vertraagde levering aan SFA door leveranciers.

Artikel 10: Bescherming Persoonsgegevens
10.1 De door opdrachtgever aan SFA verstrekte persoonsgegevens zullen niet worden gebruikt of verstrekt aan derden voor andere doeleinden dan ten behoeve van de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht of door haar aan de opdrachtgever te verzenden mailings e.d., behoudens voor zover SFA op grond van de wet of openbare orde in het kader van haar bedrijfsuitoefening verplicht is om de betreffende gegevens aan een daartoe aangewezen instantie te verstrekken.

10.2 Indien opdrachtgever bezwaar heeft tegen opname van diens persoonsgegevens in enige mailinglist van SFA, zal SFA de betreffende gegevens op eerste schriftelijk verzoek van opdrachtgever uit het betreffende bestand verwijderen.

Artikel 11: Klachten
11.1 Een klacht met betrekking tot de dienstverlening of de vergoeding dient op straffe van verval van alle aanspraken binnen 30 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover opdrachtgever een klacht heeft schriftelijk aan SFA kenbaar te worden gemaakt, tenzij opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken.

11.2 Een klacht schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op. behoudens SFA de opdrachtgever te kennen geeft dat hij de klacht gegrond acht.

11.3 In geval van een terecht uitgebrachte klacht heeft SFA de keuze tussen aanpassing van de in rekening gebrachte vergoeding, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de desbetreffende werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk
niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie van de door opdrachtgever betaalde vergoeding naar evenredigheid.

11.4 SFA is aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KIFID) onder nummer 300.015117 en heeft de beschikking over een interne klachtenprocedure.

11.5 Een geschil voortvloeiend uit offertes, aanbiedingen en overeenkomsten waarop de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, kan ter keuze van de opdrachtgever voor bindend advies worden voorgelegd aan hetzij de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening, hetzij de burgerlijke rechter. 

11.6 Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten van opdrachtgever uit welken hoofde ook jegens SFA in verband met het verrichten van werkzaamheden door VV in ieder geval na één jaar na het moment waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten.

Artikel 12: Diversen
12.1 Op alle overeenkomsten, aanbiedingen en offertes tussen SFA en opdrachtgever is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

12.2 In het geval de inhoud van schriftelijk gemaakte afspraken tussen SFA en opdrachtgever afwijkt van hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald, prevaleren de schriftelijk gemaakte afspraken.

12.3 Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden SFA slechts voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

12.4 SFA is gerechtigd de inhoud van deze algemene voorwaarden tussentijds eenzijdig te wijzigen. Hierbij stelt zij de opdrachtgever in kennis onder gelijktijdige toezending van de aangepaste voorwaarden. Opdrachtgever is gerechtigd binnen 30 dagen na kennisstelling van de betreffende wijzigingen tegen de toepasselijkheid van de aangepaste voorwaarden bezwaar te maken, waarna overleg zal plaatsvinden over de inhoud van de van toepassing zijnde algemene voorwaarden. Indien opdrachtgever tegen de gewijzigde inhoud van de algemene voorwaarden geen bezwaar maakt beheersen deze vanaf de door SFA genoemde datum de tussen partijen gemaakte afspraken.